SS Plus

HERVORMINGSDAGGETUIENIS
31 OKTOBER 2000

WAAROM ’N GETUIENIS?

Ons roeping en verantwoordelikheid dwing ons om te getuig, om Christelike perspektief te probeer gee en om ’n boodskap van hoop uit te dra.

Dit is veral op Hervormingsdag 2000 nodig om te getuig

· omdat die gesag en betroubaarheid van die Bybel in gedrang is,

· omdat die uniekheid van die verlossingswerk van Jesus Christus in diskussie is,

· omdat die liggaamlike opstanding van Jesus Christus bevraagteken word,

· omdat ons Christelike geloof op die spel is,

· omdat ons samelewing deur skokkende morele vergrype geteister word, en

· omdat sommige gelowiges begin om moedeloos en verward te word.

 WAAROOR GETUIG ONS?

Ons meen dat dit noodsaaklik is om nou in die openbaar te getuig

· oor enkele kernleerstukke van ons Christelike geloof , en

· oor aktuele morele sake.

Die Heilige Skrif

· Ons getuig dat die Heilige Skrif die gesaghebbende Woord van God is en dat daarin die wil van God en die leer van verlossing voldoende vervat is. God het sy Woord deur die Heilige Gees op betroubare wyse in mensetaal aan ons gegee. Daarom aanvaar ons die Skrif as bron en norm vir die kerk, die teologie en die Christelike lewe.

· Ons verwerp die gedagte dat die Skrif ’n onbetroubare geloofsdokument is, of bloot ’n boek is wat menslike gedagtes en ervarings oor God bevat.

· Ons verwerp die misbruik van die Bybel om gesag aan menslike vooroordele en standpunte te verleen.

· Ons ag dit belangrik om onder leiding van die Heilige Gees die Skrif reg te verstaan, suiwer te verklaar, geldig toe te pas en getrou en gehoorsaam uit te lewe.

 Die uniekheid van Jesus Christus

· Ons getuig dat volgens die Skrif Jesus Christus die enigste Verlosser is, die enigste weg na die Vader, die enigste Middelaar tussen God en die mense, en dat daar geen ander naam gegee is waardeur God wil hê dat ons verlos moet word nie.

· Ons verwerp die gedagte dat daar baie paaie na die ware God is, en ook dat elkeen volgens sy eie geloof verlos sal word.

· Ons bid dat die sendingopdrag aan die kerk om die evangelie aan die ganse mensdom te verkondig steeds met ywer uitgevoer sal word.

· Ons spreek geen oordeel uit oor diegene wat nooit die evangelie van Jesus Christus gehoor het nie, en laat hulle bestemming oor in die hande van die Here wat oor almal regverdig oordeel.

 Opstanding van Jesus Christus

· Ons getuig dat volgens die Skrif Jesus Christus die gekruisigde en opgestane Here en Verlosser is; dat dieselfde Jesus wat gekruisig is, waarlik uit die dood opgestaan het; en dat Hy vanweë ons oortredinge oorgelewer en ter wille van ons vryspraak opgewek is.

· Ons getuig dat die kruisiging, sterwe en opstanding van Jesus Christus werklik plaasgevind het en tot die wese van die evangelie behoort. Sonder die opstanding van Jesus Christus verloor die Christelike geloof, die evangelie, die kerk en die koninkryk van God alle sin en betekenis.

· Ons verwerp die openlike of verskuilde herinterpretasie van die liggaamlike opstanding van Jesus Christus waarvolgens die werklike gebeure as skyngebeure of as verbeelding verstaan word. Die opstanding van Christus is nie die produk of resultaat van die geloof van die vroeë kerk nie, maar omgekeerd: die kerk is die gevolg van die verkondiging van die evangelie van die dood en die opstanding van Christus. 

Ontsag vir God

· Ons glo dat ontsag, eerbied en gehoorsaamheid aan God en sy Woord die morele peil en lewensstyl van ’n samelewing bevorder.

· Ons is oortuig dat respek vir lewe, vir ons medemens, vir die besittings en kultuur van ons naaste, en vir ons omgewing vooraf gegaan moet word deur ontsag en liefde vir God.

· Ons treur oor elke vorm van Godslastering.

· Ons bid dat die Naam van God geheilig sal word. 

Respek vir lewe

· Ons getuig dat die mens na die beeld van God geskape is, dat die lewe van alle mense kosbaar is in die oë van God, en dat daar ’n radikale kentering in ons samelewing nodig is sodat daar respek vir die lewe van mense kan kom.

· Ons getuig dat voorgeboortelike lewe ook lewe is wat God skenk.

· Ons verwerp aborsie op aanvraag.

· Ons treur oor al die haat, geweld, moorde, verkragting en elke vorm van verwerping van God se wet wat enige vorm van doodmaak verbied, en is diep besorg en uiters bekommerd oor die afmetings wat dit aangeneem het

· Ons verwag dat die owerheid nog meer sal doen om die lewe van mense te beskerm en die kwaad te straf.

· Ons bid dat mense mekaar sal liefhê.

· Ons vra dat besondere aandag aan die omstandighede van arm mense gegee word en dat na hulle behoeftes omgesien word sodat hulle menswaardig kan lewe.

· Ons versoek die regering en die hele samelewing om die Vigsepidemie en veral viglyers met groot empatie, verantwoordelikheid en insig te hanteer. 

Respek vir ons medemens

· Ons getuig teen alle dade waardeur mense mekaar veronreg, benadeel of laat blyk dat daar geen respek vir die naaste is nie, byvoorbeeld:

Magsmisbruik in plaas van diens;

Korrupsie in plaas van eerlikheid;

Omkopery en bedrog in plaas van integriteit;

Diefstal, dobbelary, hebsug en materialisme in plaas van eerlike werk en mededeelsaamheid.

· Ons vra en wil meewerk aan ’n grootse poging om werkloosheid en armoede te bekamp en die geweldskultuur te bestry.

Respek vir die huwelik

· Ons getuig dat die huwelik ’n instelling van God is, en as sodanig gerespekteer moet word, en dat seksualiteit daarbinne sy regmatige plek ontvang.

· Ons keur voorhuwelikse en buitehuwelikse seksuele gemeenskap af, aangesien dit strydig is met die wil van God.

· Ons is oortuig dat die vigsepidemie die beste bekamp en voorkom kan word deur ’n hoë morele lewenstyl waarby seksualiteit binne die huwelik uitgeleef word.

Respek vir die omgewing

· Ons bepleit respek en waardering vir die skepping van God, en vir die wonderlike land waarin ons mag woon en werk.

· Ons getuig dat alle vorme van omgewingsbesoedeling en onnodige natuurskending in stryd is met die bedoeling van God met sy wêreld. 

WAARHEEN WIL DIE GETUIENIS LEI?

Christelike hoop

· Ons getuig dat Christene die toekoms, ten spyte van die werklikhede van ’n gebroke wêreld, met opregte hoop en groot verwagting tegemoet moet gaan, sonder vrees, sonder pessimisme, en sonder ontvlugting.

· Ons bid dat God ons in staat sal stel om ons roeping en verantwoordelikheid te kan vervul.

Betrokkenheid

· Ons glo dat die kinders van God geroep is om die sout vir die aarde, die lig vir die wêreld, en die suurdeeg in die samelewing te wees.

· Ons is bewus van die groot taak ten opsigte van die opbou van Suid-Afrika waarvoor ons almal te staan gekom het.

· Ons wil saam bou aan ’n ordelike, vreedsame en regverdige samelewing met ’n hoë morele waardesisteem.

 Gesindheid

Ons lewer hierdie getuienis met die besef van die beperktheid van ons menslike insig en met die erkenning van ons tekortkominge en nalatighede deurdat ons nie gehoorsaam was en is aan die eise van God se wet nie. Ons lewer hierdie getuienis uit liefde en sorgsaamheid vir en teenoor die kerk van die Here en die samelewing.

Ons vertrou dat hierdie getuienis medegelowiges sal aanmoedig en bemoedig en dat dit sal bydra om die koms van die koninkryk van God te bevorder.

Ons bid en glo dat die Gees van God ons gelei het tot selfondersoek asook om in liefde te getuig, en om in die gesindheid van Jesus Christus te vermaan en tot opregte hoop aan te moedig en te troos.

ONDERTEKENAARS

De Klerk, BJ

Denkema, F

Du Plooy, A. le R

Janse van Rensburg, Fika, J

Jordaan, GJC

Krüger, PP

Van Rooy, HF

Van Wyk, JH

Venter, CJH

Viljoen, FP

Vorster JM

 

Hierdie is die webblad van Dr Hennie van Wyk. Standpunte op hierdie blad is sy eie of die van outeurs wie se werk geplaas word, in watter geval die standpunte die van die genoemde outeur is.