SS Plus

När Jehovas Vittnen evangeliserar kan du använda det här dokumentet.

Jehovas Vittnen

Av Kh. Henk Stoker, stokers@mweb.co.za / och Kh. Hennie van Wyk, finium@gksa.co.za,
Reformed Church of South-Africa, http://www.gksa.org.za/

Dokumentet finns också på engelska på http://www.gksa.org.za/evangelisasie/jwe.htm

Frågor att ställas till Jehovas Vittnen angående deras lära.

Förord

1. Treenigheten

2. Jehova

3. Jesus som skapad varelse

4. Den Helige Ande

5. Kors eller påle

6. Jesu uppståndelse

7. Återkomsten

8. Den fysiska återkomsten

9. Fortsatt existens direkt efter döden

10. Den yttersta dagen

11. Helvetet

12. De 144.000

13. Medlaren för synden

14. Blodtransfusion

Låt oss förkunna Jesu Kristi Namn eftersom ”hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta." Apg. 4:12 ” Ni skall veta att ni har evigt liv, ni som tror på Guds Sons namn.” 1 Joh. 5:13

Förord

Detta dokument har skrivits för att hjälpa dig att få fram sanningen när du talar med Jehovas Vittnen.

Använd dig av följande hållning gentemot Bibeln i ditt samtal:

 1. Bibeln är Guds eviga och evigt gällande Ord.
 2. Bibeln innehåller ALLTING som vi behöver veta för vår salighet. (Upp. 22:13)
 3. Bibeln är Guds Ord som äger all auktoritet.
 4. Skriften förklarar sig själv. Använd en Bibel med referensställen som hänvisar till andra ställen i Bibeln som handlar om samma ämne. Dessa ställen MÅSTE läsas i sitt sammanhang. Läs då också ALLA ställen som hänvisas till.
 5. Kom ihåg att Bibeln är en ENHET, men som ändå innehåller olika, och olika sorters böcker.
 6. En vers har ett särskilt BUDSKAP i kapitlet, i boken och i hela Bibeln. Vad ville den Helige Ande säga åt de första läsarna? Och vad vill han säga åt oss?
 7. TYDLIGHET. Vissa stycken är tydligare än andra. Läs först de tydligare stycken och se efter sedan vilket budskap de mindre tydliga stycken ger.

1. Treenigheten

Jehovas Vittnen säger

Vi tror inte på den Treenige Guden, utan vi tror att endast Fadern är sann Gud.

Diskussion

Jesajas bok säger uttryckligen att det endast finns en ende sann Gud. (Jes. 43:10, 11, 44:6; 45:5, 21-23)

Alla andra så kallade gudar är alltså avgudar eller skapade varelser som falskeligen betraktas som gudar. (Se också Dom. 16:23 och 2 Kor. 4:4).

Fråga

Om nu Jesaja uttryckligen säger att det endast finns en ende sann Gud, hur kan han då kalla Jesus ”Mäktig Gud, Evig Fader” (Jes. 9:6)? (Se också Jes. 10:21, där Gud ”Gud, den Mäktige” kallas.)

Svar

Jesaja lär alltså att såväl Fadern som Sonen kallas Mäktig Gud. Han lär också att det finns endast en ende Gud. Detta betyder att dessa två Gudkomliga Personer tillsammans är en enda Gud. Detta är inte obegripligt; två personer i ett äktenskap är också ett.

Bibeln lär uttryckligen att det endast finns en Gud. (2 Mos. 20:3; 5 Mos. 6:4; 1 Tim. 1:17; Jak. 2:19). Enligt Matteus 28:19 består den här ende Guden av tre Personer: ”Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn”. ’Namn’ är singular. Dessa tre Personer är alltså en Gud: Fadern (se Ef. 1:3; Joh. 1:1, 18), Sonen (se Joh. 1:1, 18; Joh. 20:28; 1 Joh. 5:20; 2 Petr. 1:1) och den Helige Ande (se Apg. 5:3, 4; 2 Kor. 3:17, 18.

2. Jehova

Jehovas Vittnen säger

Vi måste tilltala och förkunna Fadern med namnet ”Jehovah” om vi vill ha ett intimt förhållande med honom och om vi vill kunna urskilja honom från alla falska gudar.

Fråga

Varför använder det Nya Testamentet ingenstans namnet ”Jehova” eller JHWH?

Diskussion

Inte ens i de allra äldste bitar av det Nya Testamentet som har hittats förekommer detta. Den tidiga kyrkan har inte utelämnat det (och varför skulle det ens göra det?)! Er egen återgivning av det Grekiska Nya Testamentet (The Kingdom Interlinear) har ingenstans JHWH där ni översätter med ”Jehovah”, utan Kurios (Herren) och Theos (Gud). Inte ens Paulus använder namnet JHWH när han måste urskilja den sanna Guden från alla avgudar i Athen (Apg. 17:14 ff). Jesus lär inte heller sina lärjungar att tilltala Gud med JHWH, utan väldigt intimt med ”Fader Vår”.

Fråga

Är det så att Joh. 1:18 (Nya Testamentet!) säger att ingen människa har sett Gud Fadern, utan att Sonen (som här väldigt tydligt också kallas Gud) har förklarat honom?

Svar

Ja, absolut!

Fråga

Är det så att JHWH på Gamla Testamentets tid har kommit ner till jorden i mänsklig gestalt, har setts av människor, har pratats med och till och med blivit vidrörd?

Svar:

 Ja, absolut. Se 1 Mos. 16:13; 18:1-22, 32:24-30; 35:1-3; 2 Mos. 24:9-11; 33:18-23; Dom. 6:13; Jes. 6:1-7

Fråga

Vem är då den här JHWH som Gamla Testamentet talar om här när Nya Testamentet tydligt säger att ingen någonsin har sett Gud Fader?

Svar

I ljuset av Joh. 1:18 måste detta då vara Gud Sonen. Fadern och Sonen bär alltså båda namnet JHWH. (Jfr. Gen. 19:24).

3. Jesus som skapelse  

Jehovas Vittnen säger

Jesus är Guds första skapelse och egentligen är han ärkeängel Mikael.

Fråga

Innebär detta att han har skapat sig själv, när nu Joh. 1:3 säger att genom honom allting har blivit till? Är det möjligt? Eller begår Gud ett misstag genom att upprepa att utan honom inget har blivit till som är till? Är det möjligt att Gud begår misstag? Betonar Gud inte här just att Jesus är Skaparen av allting? (Jfr. också Kol. 1:16, 17 där er Bibelöversättning varje gång har infogat ordet ”andra” efter ”alla” för att ändra den tydliga betydelsen.)

Svar

Jesus är alltså alltings Skapare och inte någon skapad varelse. Han som är evig Gud, har visserligen för drygt 2000 år sedan för vår skull fötts som Människa. Eftersom han är den viktigaste Människa som någonsin har fötts, kan han kallas ”hela skapelsens Förstfödda”. David var sin fars yngsta son, men han kallas in Ps. 89:28 ”den förstfödde”, vilket betyder den första, den viktigaste av dem som har fötts.  Så är Jesus verkligen den viktigaste Personen som någonsin har blivit del av den här skapelsen, eftersom han är Skaparen av den här skapelsen. (Jfr. också Kol. 1:18 och Heb. 12:23).

Fråga

Var någonstans i Bibeln står att Jesus och Mikael är samma person?

Svar

Jesus är inte skapad såsom Mikael. Mikael är endast en av de förnämsta furstarna (Dan. 10:13), men Jesus är ”Herren och Gud” (Joh. 20:28). Alla änglar, inkl. Mikael alltså, måste tillbe Jesus (Heb. 1:6).

Fråga

Var i Bibeln står att Jesus efter sin himmelsfärd har blivit Mikael?

Svar

Apg. 7:56, 60 – Stefanus ser honom när himmelen öppnas, och ber till honom som ”Jesus”.

Apg. 9:5 – Jesus uppenbarar sig själv från himmelen som ”Jesus”.

Upp. 22:16, 20 – Återigen uppenbarar Jesus sig själv som ”Jesus”. Också vid hans återkomst kommer han som ”Jesus”.

Fråga

Ni erkänner i någon av era skrifter att Jesus är ”mäktig gud”, men inte ”allsmäktig Gud”.

Tror ni då på flera gudar, eller tror ni såsom det står i Bibeln att det endast finns en enda Gud (mäktig eller allsmäktig)?

Kallas inte Jesus ”allsmäktig” i Upp. 1:8?

Enligt Upp. 1:17-18 är Jesus ”den första och den sista”

Enligt Upp. 22:12-13 är ”den första och den sista” ”A och O” (Alfa och Omega).

Enligt Upp. 1:8 är ”A och O” ”den Allsmäktige”.

Svar

Det finns endast en Gud. Han är mäktig. Han är allsmäktig. Han är den första och den sista, A och O (Alfa och Omega). Såsom sin Fader och den Helige Ande är Jesus denne allsmäktige Gud.

4. Den Helige Ande 

Jehovas Vittnen säger

Den Helige Ande är ingen person, utan endast en verkande kraft såsom gravitationskraft eller elektricitet.

Fråga

Hur bedrövar man en opersonlig kraft såsom gravitationskraften? (Ef. 4:30; Jes. 63:10)

Fråga

Hur ljuger man för en kraft? (Apg. 5:3-4)

Fråga

Hur kan den enda oförlåtliga synden vara en synd mot en opersonlig kraft? (Mark. 3:28, 29; Heb. 6:4-6). Hur syndar man över huvud taget mot en kraft?

Fråga

Hur kan en kraft vara helig?

Fråga

Hur kan Bibeln säga att den Helige Ande har kraft, när ni nu säger at han är en kraft? (Rom. 15.13, 19)

Svar

Den Helige Ande är en Gudomlig person, del av den Treenige Guden (Apg. 5:3; 4, 2 Kor. 3:17, 18; Matt. 28,19

5. Kors eller påle

Jehovas Vittnen säger

Jesus har inte dött på ett kors, utan rakt upp på en påle.

Fråga

Har det någon betydelse hur förbannelsens trä på vilket han har dött, har sett ut?

Fråga

Skulle Romarna ha korsfäst Jesus rakt up på en påle, och spikat fast honom med sina händer ovanför sitt huvud när de brukade korsfästa förbrytare på kors med en tvärbjälke?

Fråga

Skulle de första kristna ha märkt gravkammare och väggar i fängelser med kors, om Kristus har hängts rakt upp på en påle?

Fråga

Skulle Johannes 20:25 prata över spikar i hans händer, om händerna har blivit fastspikade över varandra med endast en spik så som ni påstår?

6. Jesu uppståndelse

Jehovas Vittnen säger

Jesus har inte själv, ur egen kraft, uppstått ur döden, eftersom han inte har levt eller existerat mellan sin död och sin uppståndelse.

Fråga

Om det vore så, skulle Jesus ju inte vid sin död ha sagt ”Fader, i dina händer överlämnar jag min ande! (Luk. 23:46).

Fråga

Hur kommer det sig att Jesus redan innan sin död säger att han själv skall låta sin egen kropp uppstå ur döden?

Svar

Det är endast möjligt om hans Ande fortsatte att existera efter hans död: Joh. 2:19-25: ” Jesus svarade: "Bryt ner detta tempel, så skall jag resa upp det på tre dagar." … Men det tempel han talade om var hans kropp. När han hade uppstått från de döda, kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta, …”

Guds Treenighet betonas i Jesu uppståndelse, eftersom det, förutom i ovannämnda text som säger att Jesus har uppväckt sig själv, också finns verser som betonar att Fadern (1 Kor. 15:15) och den Helige Ande (1 Pet. 3:18) har uppväckt honom från de döda.

Jehovas Vittnen säger

Jesus har inte kroppsligen uppstått ur döden utan Gud har förintat hans kropp och han har uppstått endast som en andlig varelse.

Svar

På detta svarar Jesus:

Före sin död:

·        Före sin död: Bryt ner detta tempel (sin kropp), så skall jag resa upp det på tre dagar. (Joh. 2:19)

Efter sin död:

·        Luk. 24:36-49:

·        Lärjungarna tror att de ser en ande (vers 37).

·        Men Jesus förnekar att han är en ande, utan säger att han har en fysisk kropp (vers 39).

·        Jesus bevisar för dem att han inte är någon andlig varelse genom att säga till dem att de måste titta noga på honom, känna på honom och han äter till och med inför dem (verserna 39-42).

·        Lärjungarna reagerar med stor glädje när de inser att den här personen verkligen är den fysiska/kroppsliga Jesus. (vers 41)

·        Jesus utsänder sina lärjungar för att också vittna om hans fysiska uppståndelse (vers 46-48).

Svar

Thomas tror först när han har sett Jesus och hans sår, och Jesus bjuder honom att röra vid honom. (Joh. 20:20-29)

Svar:

Den öppna graven är för de troende ett tecken att Jesus kroppsligen har uppstått från de döda (Luk. 24:1-12 och Joh. 20:20-29). Änglarna bekräftar detta också (Luk. 24:5, 6): ”Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått.”

Kommentar

Denna berättelse som Jehovas Vittnen sprider påminner väldigt starkt om berättelsen som Judarna spred (Matt. 28:11-15), nämligen att Jesus inte hade uppstått på riktigt, utan att hans lärjungarna hade stulit kroppen.

7. Jesu Återkomst

Jehovas Vittnen säger

Jesu osynliga återkoms (hans ’att bli närvarande’) har redan ägt  rum in 1914.

Fråga

Lär då inte Bibeln väldigt tydligt att han skall komma åter på ett sådant sätt att varje öga skall se honom?

Svar

Vi läser i Guds Ord att Jesus ”skall komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen” (Apg. 1:11); och ”han kommer med molnen, och varje öga skall se honom, även de som har genomborrat honom,” (Upp. 1:7); och ” när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden.” (1 Tess. 4:16, 17)

Jesus skall alltså komma tillbaka, fisiskt, synligt för alla, också för dem som har genomborrat honom.

Fråga

Var någonstans lär Bibeln att Jesus kommer osynligt tillbaka?

Svar

”Osynligt” (dvs. enligt sin Gudomliga allestädes närvaro) har Jesus aldrig ens gått bort, utan så har han varit närvarande också efter sin himmelsfärd (inte först sedan 1914). Hy lovar detta åt sin kyrka precis innan sin himmelsfärd ”Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Matt. 28:20)

Kommentar

Därför handlar självprövningen, är vi kristna ja eller nej, om att pröva om Jesus Kristus är i oss (2 Kor. 13:5). Inte om vi ”har gemenskap med Jesus Kristus” såsom Jehovas Vittnens Bibel felaktigt har översatt.

Fråga

Om nu Jesus har kommit i 1914 såsom ni påstår, hur kommer det sig då att ni själva inte viste om det här när han kom?

Svar

I 1937-års utgåva från er organisations officiella publikation ”The Harp of God” har ni fortfarande lärt att Jesu återkomst ägde rum i 1874. Det är alltså inte sant att ni har förutsagt Kristi återkomst innan 1914. Ni har förutsagt att 1914 skulle vara slutet av alla världsliga regeringar och slutet på kristendomen, och detta har uppenbarligen inte skett.

Fråga

Motsäger inte Bibeln dessa rykten om återkomsten, som dessutom ännu inte har ägt rum?

Svar

I Matt. 24:23-27 varnar Jesus oss själv: ” Om någon då säger till er: Se här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte.” (23). ” Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så skall Människosonens ankomst vara.” (27) Är inte Jehovas Vittnes kristus en av dessa falska kristussar?

8. Den Fysiska Återkomsten

Jehovas Vittnen säger

Jesus kommer aldrig tillbaka till jorden. Han uppenbarar sig själv nu istället genom Jehovas Vittnens styrande organ.

Svar

Verserna som har angivits under punkt 7 visar tydligt att Herren återkommer kroppslig till jorden (jfr. också Upp. 21:3). Jesus säger till rövaren på korset att han tillsammans med honom skall vara i paradiset (Luk. 23:43). Ni lär att paradiset kommer att vara på jorden. Er egen lära säger alltså ändå att Jesus skall komma till jorden!

Svar

Om det är sant att Jesus fortfarande uppenbarar sig åt Jehovas Vittnens styrande organ, motsäger ni Upp. 22:18 som lär att uppenbarelsen är avslutad. Bibeln motsäger inte sig själv någonstans. Om Jesus uppenbarar sin sanning åt er, skulle era skrifter inte motsäga varandra. Men så är ändå fallet, för ni har tidigare lärt att Jesus inte är Mikael, att människor inte får vaccineras, att man visst får fira jul, osv. Om allt detta lär ni nu annorlunda.

9. Den fortsatta existensen direkt efter döden 

Jehovas Vittnen säger

Människan fortsätter inte att existera efter döden.

Svar

Bibeln lär en medveten fortsatt existens efter döden.

 • Stefanus ber att Jesus skall ta emot hans ande (Apg. 9:56, 59).
 • Paulus längtar efter att dö för att få vara med Kristus (Fil. 1:23).
 • När vi lämnar jorden, bor vi hos Gud enligt 2 Kor. 5:6, 9
 • Abraham, Isak och Jakob lever i Jesu tid (Luk. 20:37, 38)
 • Mose och Elia visar sig efter deras död för Jesus (Matt. 17).
 • Människornas själar pratar och bär kläder (Upp. 6:9-11).
 • Den som tror på Jesus lever om han än dör (Joh. 11:25, 26).
 • Dödens udd har övervunnits av Kristus (1 Kor. 15:55-57).
 • Döden kan inte skilja den troende från Gud (Rom. 8:38, 39).

10. Den Yttersta Dagen

Jehovas Vittnen säger

Den yttersta dagen kommer att vara i 1000 år.

Fråga

Finns det någon som helst Biblisk grund för detta?

Svar

Matteus 25 lär att Jesus direkt efter sin återkomst skall döma.

Fråga

Var någonstans i Skriften står att Herren efter 1000 år behöver släppa los satan för att se vem som tjänar Herren och vem inte?

Svar

Gud vet vem som är hans barn som tjänar honom (Joh. 13:18).

11. Helvetet

Jehovas Vittnen säger

Helvetet är endast en viloplats för de döda och inte en plats för straff.

Svar

Om det här vore sant, skulle Gud inte alls straffa dem som hånar, förkastar, föraktar honom osv. Men istället kommer Guds motståndare att förtäras med en glödande eld (Heb. 10:26-31).

Svar

Ni tror ju på ett evigt liv. I motsats till detta sätter Jesus det eviga straffet (Matt. 25:46). Följande Skriftställen visar att helvetet är en förskräcklig plats där de otroende kommer att straffas: Dan. 12:2; Matt. 5:22; 8:12; Mark. 9:42-49; Joh. 3:36; Heb. 10:31, 32; Upp. 19:20; 20:12-15; 21:8.

I dessa verser lär Gud tydligt att det i motsats till det eviga livet (att vara i Guds härlighet) också finns den eviga döden som kommer att fortsätta i evigheten och som kommer att vara förskräcklig. Dag och natt kommer de gudlösa, (dvs. de som inte tror på Herren och som är olydiga mot honom) att pinas i den eviga elden. Detta är det eviga straffet – förskräckligt för evigt.

12. De 144.000

Jehovas Vittnen säger

144.000 kommer att ärva himmelen medan de andra ärver jorden.

Fråga

Var någonstans säger Bibeln att det bokstavligt kommer att vara 144.000? I Upp. 7 betecknar just dessa 144.000 de troende som ännu finns på jorden medan den stora församlingen är i himmelen inför Guds tron (jfr. också Upp. 4:2; 19:1)!

Svar

Vid Kristi återkomst kommer himmel och jord att bli ett och Gud skall själv bo hos oss (Upp. 21:3).

13. Medlare för vissa

Jehovas Vittnen säger

Jesus är endast medlare för en elitgrupp, nämligen för dessa 144.000.

Fråga

Var någonstans står detta i Bibeln?

Svar

Är inte han istället medlare för var och en som tror på honom (Joh. 3:16; 6:47)?

Fråga

Sätter ni inte er organisation i Kristi ställe när ni säger att den stora församlingen inte är del av förbundet som Kristus är medlare för? Hur kan andra människor vara er medlare istället för Jesus Kristus såsom Bibeln säger (1 Tim. 2:5)?

14. Blodtransfusioner

Jehovas Vittnen säger

Gud förbjuder blodtransfusioner.

Svar

Bibeln har visserligen förbjudet att förtära blod eftersom det bland hednafolken levde den idén att det fanns speciella krafter i blod. I Apg. 15 blir de troende ur hedendomen ombedda att respektera de Judiska troende när de inte äter blod (och inte heller kött som offrats åt avgudar och kött från kvävda djur).  Ändå kan troende göra så (1 Kor. 10:25-30) så länge detta inte låter någon som är svag i tron komma på fall.

Svar

Något som en människa äter, kan inte göra henne oren (Matt. 15:11, 17, 18;  Mark. 7:15, 18:20). Blodtransfusioner som mediskt ingrepp är dessutom inte detsamma som äta/förtära och därför inte en överträdelse av förbudet mot att äta blod. När en människa vägrar blodtransfusion och någon dör, bryts istället det 6e budet som säger att vi inte får döda oss själva eller andra eller vålla oss själva eller andra skada. Detta är betydligt allvarligare än budet ang. förtäring av blod.

Hierdie is die webblad van Dr Hennie van Wyk. Standpunte op hierdie blad is sy eie of die van outeurs wie se werk geplaas word, in watter geval die standpunte die van die genoemde outeur is.