SS Plus

PERSVERKLARING DEUR DEPUTATE CHRISTELIKE ONDERWYS GKSA

Die deputate Christelike Onderwys van die Gereformeerde Kerke in Suid Afrika deel die minister van Onderwys se kommer oor die morele verval in ons land en sien haar voorgestelde eed van / verbintenis tot getrouheid as 'n eerlike poging om hierdie agteruitgang teen te werk.

Die deputate kan egter vanuit 'n geloofs- sowel as opvoedkundige oogpunt nie die voorstel van die minister steun nie en wel om die volgende redes:

1. Die minister van onderwys se voorgestelde "eed van getrouheid" is vir 'n Christengelowige onaanvaarbaar op grond van die Bybel se duidelike afwysing van die aflê van 'n eed (vgl. Matt 5:33 - 37 en Jak 5:12).

2. Indien die woord "pledge" wat deur die minister gebruik word, in Afrikaans met die woord "verklaring" of "onderneming" vertaal sou word, is sodanige "verklaring" of "onderneming" wat op 'n gereelde basis gemaak moet word, steeds onaanvaarbaar.
2.1. Dit is nie die skool se primêre taak om politieke en sosiale euwels in die samelewing te bestry nie. Met so 'n "verklaring" beweeg die skool buite sy bevoegdheidsterrein wat opvoedende onderwys is.
2.2. 'n "Verklaring" wat daagliks in 'n groep (al is dit vrywillig) gemaak moet word, kan nouliks anders as indoktrinasie gesien word. Indien die regering van die dag sou verander, sou hierdie "verklaring", veral in sy huidige vorm, noodwendig ook moet verander om by die politiek van die nuwe regering aan te pas.

3. Ons oorwoë mening is dat hierdie eed van / verbintenis tot getrouheid, veral in sy huidige vorm, eerder verdeeldheid in die hand sal werk as wat dit eenheid en harmonie sal bevorder.

Die voorstel ten opsigte van 'n eed/verklaring van / verbintenis tot getrouheid in die skole moet van die hand gewys word. Enersyds is dit 'n vorm van indoktrinasie en daarom nie opvoedkundig nie. Indoktrinasie ontneem ook die kinders in ons skole hulle grondwetlike vryheid van mening en oortuiging. Andersyds oorkry dit die grense van dit wat die skool as samelewingsverband veronderstel is om te doen. Ons mening is dat die owerheid hier besig is om iets te probeer bereik wat vir hulleself binne hulle politieke denkwyse belangrik is.

Ons is voorts van mening dat die morele en waardeverval in ons land (waarvan al die misdaad en geweld die bewys is) die gevolg is van die feit dat die huidige waardestelsel waarmee die lands- en onderwysowerhede werk nie in duidelike godsdienstige oortuigings gefundeer is nie. Morele verval is die noodwendige gevolg van 'n leë en godsdienstig ongefundeerde waardestelsel. 'n Eed van / verklaring van / verbintenis tot lojaliteit gefundeer in sodanige waardestelsel is eweneens leeg en betekenisloos. Die Deputate vir Christelike Onderwys van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika is bereid om 'n bydrae te maak tot (a) die skepping van 'n waardestelsel wat met betekenisvolle inhoud gevul is en (b) dusdoende ook tot die stryd teen die morele verval waarmee ons land tans geteister word.

Dr. Danie de Kock.
(Namens Deputate Christelike onderwys van die Gereformeerde kerke in SA)


Hierdie is die webblad van Dr Hennie van Wyk. Standpunte op hierdie blad is sy eie of die van outeurs wie se werk geplaas word, in watter geval die standpunte die van die genoemde outeur is.