DIE WIT TEOLOGIE

( 'n Gereformeerd-Apologetiese studie)

Werkstuk voorgelê in die derde studiejaar vir die graad Theologiae Baccalaurius in die fakulteit Teologie aan die Potchefstroomse Universiteit vir Christelike Hoër Onderwys.

 

Deur: Gert Johannes Kruger (B.A.)

Studieleier: Prof. dr. P.J. de Bruyn.

Potchefstroom, 1991.


INHOUDSOPGAWE

INLEIDING
Begripsbepaling
Objek van studie
Aktualiteit
Noodsaaklikheid van studie en probleemstelling
Doel van studie
Begrensing
Maatstaf vir beoordeling
Metode
HISTORIESE OORSIG
Oorsprong van Wit Teologie se Israel-visie
Uitbreiding van Israel-visie deur Herbert W. Armstrong
Israel-visie in Suid-Afrika
KRITIESE UITEENSETTING VAN DIE LEER VAN DIE WIT TEOLOGIE
GODSBESKOUING
Leer oor die Drie-enige God
Raadsplan van God
God se unieke plan rondom Juda en Israel
Die stryd om die hede
Beoordeling van die Wit Teologie se leer oor die raadsplan
Die Name van God
MENSBESKOUING
Israel is die blankes
Israel blank geskape
Die swartes is diere
Tipes argumente as "bewys" dat Israel blank is
Naasteliefde
Anti-houding teen ander nasies
UITVERKIESINGSLEER
Slegs Israel uitverkies
Bloedverkiesing
Verlossingsleer
SKRIFBESKOUING EN SKRIFGEBRUIK
Skrifbeskouing
Skrifgebruik
Die Bybel bestaan uit voorspellings
KERKBESKOUING
Die Wit Teologie is anti-kerk
Sakramentsleer
SAMEVATTING EN SLOT
BIBLIOGRAFIE

 

©2006 GKSA.
Navrae: Outeur: Ds GJ Kruger
Webmeester