Vraag 1

Waarom bevraagteken die Jode nie Johannes se doop nie?

Vraag 2

Waarom weier Johannes aanvanklik om Jesus te doop?

Vraag 3

Waarom is Jesus dan gedoop?

Eventueel staan 'n mens voor die vraag: Jesus is as volwassene gehoop (ongeveer 30 jaar oud). Stel Hy nie daarmee die voorbeeld dat die gelowige ook as volwassenes gehoop moet word nie?

In hierdie deel gaan gekyk word met watter doop Jesus gedoop is. Waarom weier Johannes aanvanklik om Jesus te doop?

Ons het reeds in die voorafgaande gesien dat daar slegs een verbond is. Het die doopbevel enige iets te doen met die doop?

Klik op die argumente links om die bespreking daarvan te sien.

Hoofblad

Volgende: Hoe moet daar gedoop word?

Dit is opvallend dat die Fariseërs en die Skrifgeleerdes nie die doop van Johannes bevraagteken nie.

Waarom nie?

Die Bybel gee nie hier direk 'n antwoord nie, maar as 'n mens geskrifte van daardie tyd lees, is dit duidelik dat die doop in die sinagoges bedien is aan mense wat hulle tot die Jodedom bekeer het. Hierdie ritueel is 'n teken dat die bekeerlinge, mans en vrouens. gereiniging word. Na hierdie ritueel is die mans en seuntjies besny.

Hierdie gebruik is die proselietedoop genoem.

Verder is daar in die OU Tetament baie voorskrifte ten opsigte van die reiniging van die mens voor sekere offers en ander seremonies. As Johannes die koms van die Messias aankondig, laat selfs die Fariseërs en die Skrifgeleerdes hulle reinig om die Messias te ontmoet.

Lees aandagtig die gesprek met Johannes. Johannes weier, voel homself onbekwaam. Dan antwoord Jesus in Matteus 3:15: “Nogtans moet jy dit nou doen, want op hierdie manier moet ons aan die wil van God voldoen.” Daarna het Johannes ingestem. (83-vertaling) / Laat dit nou toe, want só pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy Hom toegelaat. (53-vertaling)

Hoe verklaar ons Geregtigheid vervul / wil van God voldoen? Dit het Johannes van insig laat verander.

Ons kry nie die antwoord in die Nuwe Testament nie, maar wel in die Ou Testament.

Kyk na Numeri 8, veral verse 6, 7, 18, 24: Sonder die Leviete van die res van die Israeliete af en reinig hulle. Jy moet hulle soos volg reinig: sprinkel reinigingswater oor hulle en laat hulle hulle hele liggaam kaalskeer en hulle klere was. So moet hulle hulleself reinig. Die Leviete het Ek toe in die plek van Israel se eersgebore seuns geneem... Wat die Leviete betref, hulle moet vyf en twintig jaar of ouer wees voordat hulle hulle ampsplig in die tent van ontmoeting kan kom vervul.

Let op die volgende: hierdie is die voorskrifte as 'n Leviet sy priesterlike werk begin doen (7). Jesus is omtrent 30 as Hy sy Middelaarswerk begin doen (24). Hier is ook sterk sprake van besprinkeling (7) asook die plaasvervangende dienswerk (18).

Matteus 3:14 - Maar Johannes het dit probeer verhinder deur te sê: “Ek moet eintlik deur U gedoop word en U kom na my toe?”

Waarom weier Johannes aanvanklik?

Vers 2: “Bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom.”

Vers 6: Hulle het hulle sondes bely en hulle deur hom in die Jordaanrivier laat doop

Vers 11: Ek doop julle wel met water omdat julle julle bekeer het, maar Hy wat ná my kom, is my meerdere, en ek is nie eers werd om sy skoene uit te trek nie. Hy sal julle met die Heilige Gees en met vuur doop.

Uit hierdie vesrse is dit duidelik dat elkeen wat na Johannes gekom het, hulle sondes moes bely.

Hebreërs 4:15: Want ons het nie ‘n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelye kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is net soos ons, maar sonder sonde.

Jesus het nie sonde nie – en kan nie dáárom gedoop word nie!

 

Jesus as volwassene gedoop