Artikel 9: SKRIFGETUIENIS OOR DIE LEER VAN DIE DRIE-EENHEID

Ons weet dit alles * uit die getuienisse van die Heilige Skrif as uit hulle *, veral uit werkinge  wat ons in * voel. Die getuienisse van die Heilige Skrif wat ons * om in hierdie heilige Drie- eenheid te *, staan op baie * in die Ou Testament en dit is nie nodig om hulle almal op te noem nie.
Ons kan hulle onderskeidend en oordeelkundig *: Genesis 1:26 en 27: En God het gesê: Laat Ons mense maak na ons *, na ons *...En God het die mens * na sy beeld; man en vrou het Hy hulle geskape; Genesis 3:22: Toe sê die Here God: Nou het die mens geword soos een van Ons". Wanneer God sê: Laat Ons mense maak na * beeld, blyk daaruit dat daar meer as een * in die * is. En as Hy sê: God het geskep, wys Hy die eenheid van die Godheid aan. Welliswaar sê hy nie hoeveel Persone daar is nie, maar wat vir ons in die Ou Testament * duister is, is in die Nuwe Testament baie *. Want toe die Here in die Jordaan gedoop is, is die stem van die Vader gehoor, wat sê: "Dit is my geliefde Seun" (Mat 3:17). Die Seun is in die * gesien en die Heilige Gees het Hom in die vorm van 'n duif geopenbaar. Buitendien is vir die doop van alle gelowiges hierdie * deur Christus vasgestel: "Doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees" (Mat 28:19). In die Evangelie van * sê die engel Gabriël aan *, die moeder van die Here: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die Heilige wat * word, Seun van God genoem word" (Luk 1:35); eweneens: "Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle *" (2 Kor 13:13) en: "Want daar is drie wat getuig in die hemel: die Vader, die Woord en die Heilige Gees en hierdie drie is een; en daar is drie wat getuig op die aarde: die Gees en die water en die * en die drie is eenstemmig" (1 Joh 5:7, 8).
Ons word op al hierdie plekke baie duidelik geleer dat daar drie persone in een enige Goddelike * is. Al gaan hierdie leer die menslike * ver te bowe, glo ons dit nou tog deur die Woord, terwyl ons verwag om die volle * en vrug daarvan in die * te geniet.
Verder moet ons ook let op die besondere * en op die eie werkinge van die drie Persone met betrekking tot ons: Die Vader word ons * deur sy krag genoem; die Seun is ons * en Verlosser deur sy bloed; die Heilige Gees is ons * deur sy * in ons hart.
Die leer van die heilige Drie-eenheid is in die ware * van die tyd van die apostels af tot nou toe altyd onderhou en gehandhaaf teenoor die *, Mohammedane en sommige * christene en ketters soos Marcion, *, Praxeas, Sabellius, Samosatenus, * en derglike, wat tereg deur die regsinnige vaders veroordeel is.
Daarom aanvaar ons in hierdie opsig graag die drie *, naamlik dié van die Apostels, Nicéa en Atanasius en ook wat die ou vaders in ooreenstemming hiermee * het.

9

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing