Artikel 35: DIE HEILIGE NAGMAAL

Ons glo en bely dat ons Verlosser, * Christus, die * van die heilige nagmaal * en ingestel het om hulle te voed en te onderhou wat Hy reeds * en in sy huisgesin, die kerk, ingelyf het. Nou het dié wat wedergebore is, tweërlei lewe in hulle: die een liggaamlik en *, wat hulle van hulle eerste * saamgebring het en wat alle mense besit; die ander geestelik en *, wat aan hulle gegee word in die * geboorte, wat deur die woord van die evangelie in die gemeenskap van die * van Christus plaasvind. * deel nie in hierdie lewe nie, maar slegs die * van God. So het God tot instandhouding van die liggaamlike en * lewe vir ons aardse en * brood voorsien; dit dien die lewe en behoort, soos die lewe self, aan almal. * om die * en hemelse lewe wat die gelowiges besit, in * te hou het Hy vir hulle 'n lewende brood gestuur wat uit die hemel * het, naamlik Jesus Christus; Hy voed en * die geestelike lewe van die gelowiges wanneer Hy geëet, dit wil sê deur die * toegeëien en ontvang word. Om hierdie geestelike brood vir ons af te * het Christus aardse en sigbare brood as 'n * van sy liggaam en wyn as teken van sy bloed in te stel.
Hy gee ons daarmee dit te kenne: so * as wat ons die sakrament ontvang en in ons * hou en dit met ons * eet en drink en dit daarna in die lewe hou, net so waarlik ontvang ons vir ons geestelike lewe in ons * deur die geloof - die ware liggaam en die ware bloed van Christus, ons * Verlosser.
Dit staan dus bo alle twyfel vas dat Jesus Christus nie * sy sakramente vir ons voorgeskryf het nie; Hy doen immers in ons alles wat Hy vir ons in hierdie * tekens voor oë stel, al gaan dit ons * te bowe en is dit vir ons onbegryplik hoe dit *, net soos die werk van die Heilige Gees ondeurgrondelik en onbegryplik is. Tog * ons nie as ons sê dat wat deur ons geëet en gedrink word, die eie en * liggaam en die eie bloed van Christus is nie; maar die * waarop ons dit *, is nie met die mond nie maar met die Gees * die geloof. Daarom, al bly Christus altyd aan die * van sy Vader in die hemel sit, hou Hy tog nie op om ons deur die geloof aan Homself deel te laat hê nie.
Hierdie * is 'n geestelike maaltyd waar Christus Homself met al sy * aan ons meedeel en waar Hy ons Homself en die verdienste van sy lyding en sterwe laat geniet. Hy voed, * en vertroos ons arme * siel as ons sy liggaam eet en Hy verkwik en herstel dit as ons sy * drink.
Verder, hoewel die sakramente én die * waarvan hulle tekens is, bymekaar hoort, word nie beide deur alle mense ontvang nie. Die goddelose ontvang wel die sakrament tot sy *, maar hy ontvang nie die waarheid van die sakrament nie. So het * en Simon die * albei wel die sakrament ontvang maar nie Christus, wat daardeur voorgestel word nie; Hý word * aan die gelowiges gegee.
Ten *, ons ontvang hierdie sakrament in nederigheid en met * in die samekoms van die * van God, waar ons met danksegging 'n heilige gedagtenis aan die dood van Christus ons Verlosser onderhou en * van ons geloof en van die * godsdiens doen. Daarom behoort niemand daarheen te gaan as hy homself nie eers deeglik ondersoek het nie, sodat hy nie tot sy eie * drink as hy van hierdie brood eet en van hierdie * drink nie (1 Kor 11:29). Kortom, deur die gebruik van hierdie heilige sakrament word ons tot 'n vurige liefde vir God en ons naaste beweeg. Daarom verwerp ons alle * en verwerplike versindsels wat mense by die sakrament bygevoeg en daarmee * het, as onheiligings daarvan. Ons verklaar dat ons tevrede moet wees met die verordening wat Christus en sy * ons geleer het en ons sê dieselfde as wat hulle daarvan gesê het.

35

Regskliek om PDF af te laai

Oplossing