Sondag 34 - Wet

God het al hierdie gebooie aangekondig (Eks 20:1-17; Deut 5:6-21): Ek is die # jou God wat jou uit #, uit die # uitgelei het.
Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.
Jy mag vir jou geen # beeld of enige # maak van wat bo in die # is, of van wat onder die # is of van wat in die # onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie # en nie # nie, want Ek, die Here jou God, is 'n # God, wat die # van die vaders # aan die kinders, aan die derde en die # geslag van die wat My #. En Ek bewys barmhartigheid aan # van die wat My # en My gebooie onderhou.
Jy mag die # van die Here jou God nie ydellik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy Naam ydellik gebruik, nie ongestraf laat # nie.
Gedenk die #, dat jy dit #. Ses dae moet jy # en al jou werk doen, maar die # dag is die sabbat van die Here, dan mag jy geen # doen nie - jy of jou seun of jou #, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou # wat in jou # is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is en op die sewende dag het Hy #. Daarom het Hy die sabbatdag geseën en dit #.
Eer jou vader en jou #, dat jou dae # mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee.
Jy mag nie # nie.
Jy mag nie # nie.
Jy mag nie # nie.
Jy mag geen # getuienis teen jou naaste # nie.
Jy mag nie jou naaste se # begeer nie; jy mag nie jou naaste se vrou # nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy # of sy esel of # wat van jou naaste is nie.

 

34wet

Regskliek om PDF af te laai

Parallelle Kategismus

Oplossing